Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

 

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Irma Wesselink BIG-registraties: 29920306125

Overige kwalificaties: GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor CGW, supervisor GZ K&J, EMDR practitioner VEN, orthopedagoog

Basisopleiding: orthopedagogiek (RUG en UU)

AGB-code persoonlijk: 94100949

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Vries

E-mailadres: info@psychologenpraktijkvries.nl

KvK nummer: 65282205

Website: www.psychologenpraktijkvries.nl AGB-code praktijk: 94062988

2.  Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3.  Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).: Het Expertisecentrum Trauma & Verlies (EC-TV) is een vrijgevestigde praktijk voor basis- en specialistische GGZ, gespecialiseerd in de behandeling van klachten die verband houden met traumatische ervaringen en/of het traumatisch verlies van dierbaren. Veelvoorkomende klachten na trauma en/of heftige verlieservaringen, zijn onder meer: posttraumatische stress-stoornis, depressieve gevoelens, angst- of paniekklachten en gecompliceerde rouw.

Ik bied zorg op maat en maak gebruik van effectieve behandelmethoden waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie, narratieve therapie en schematherapie. Elementen vanuit o.a. mindfulness, ACT en lichaamsgericht werken kunnen een zinvolle aanvulling zijn op het behandelaanbod.

Naast mijn werkzaamheden voor het ec-tv ben ik als docent werkzaam binnen het postdoctoraal onderwijs en ben ik supervisor en leertherapeut voor GZ-psychologen en cognitief gedragstherapeuten in opleiding.

Om de kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen volg ik regelmatig nascholingen op het gebied van rouw en trauma. Door nauw samen te werken met het ambulatorium van de

Rijksuniversiteit Groningen leveren wij als EC-TV een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de beste behandelingen voor verschillende vormen van traumatisch verlies. Onze behandelingen zijn gericht op het verwerken van uw trauma’s en/of het leren omgaan met het verlies en dat te integreren in uw leven.

 

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1

Naam: Irma Wesselink

BIG-registratienummer: 29920306125

Medebehandelaar1

Naam: Jantien Piekstra

BIG-registratienummer: 19915472125

Specifieke deskundigheid: GZ-psycholoog gespecialiseerd in de behandeling van trauma & verlies

5. Professioneel netwerk

 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Irma Wesselink werkt nauw samen met Jantien Piekstra met wie zij gezamenlijk de maatschap EC-TV vormt.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Indien SGGZ geïndiceerd is werk ik nauw samen met de psychotherapeuten die zich verbonden hebben aan het EC-TV. (zie www.ec-tv.nl)

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Het EC-TV heeft zelf geen crisisdienst en verwijst in geval van crisis naar de huisarts, de huisartsenpost of de crisisdienst van de GGZ.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: wij een kleinschalige praktijk zijn bieden wij geen crisisdienst.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.zilverenkruis.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

 

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.ec-tv.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

 

Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Het EC-TV heeft het volgende op schrift staan voor de patiënt:

Mocht u een klacht hebben, neemt u dan eerst contact op met uw behandelaar. Zij zal haar best doen om uw klacht te verhelpen. Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw mening onvoldoende resultaat heeft, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de NVGzP (beroepsverenigingen). U kunt hier ook de volledige beroepscode vinden.

Link naar website:

https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/nvgzp-klachtenregeling

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Secretariaat EC-TV: secretariaat@ec-tv.nl

EC-TV: info@ec-tv.nl

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.ec-tv.nl

 

12. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Voordat u zich kunt aanmelden voor psychologische zorg, dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van uw huisarts. Uw huisarts kan u ook verwijzen via Zorgdomein. Daarnaast moet u zich ook zelf bij ons aanmelden voor behandeling. Dat kan via de mail op info@ec-tv.nl. Na uw aanmelding per mail en nadat wij de verwijsbrief van uw huisarts of specialist hebben ontvangen, wordt u bij ons op de wachtlijst geplaatst. Wanneer wij op basis van de verwijsbrief nog aanvullende vragen hebben, bijvoorbeeld ter beoordeling of behandeling bij ons passend is, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor overige informatie kunt u bellen met ons secretariaat: 050-7210011

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Irma Wesselink

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Indien noodzakelijk voor de Specialistische GGZ kan het zijn dat er samen gewerkt wordt met een psychiater of een klinisch psycholoog / psychotherapeut.

14. Behandeling

 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Irma Wesselink

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Irma Wesselink

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Tijdens het tweede contact wordt doorgaans het schriftelijke behandelplan en de behandelovereenkomst met de patiënt besproken en ondertekend. Daarnaast wordt er na akkoord van de patiënt een startbrief geschreven aan de verwijzer, i.a.a. de patiënt. In deze startbrief staan de diagnostische conclusie, de DSM-classificatie en het behandelplan beschreven.

Na afloop van de behandeling wordt na akkoord van de patiënt een afsluitbrief geschreven naar de verwijzer, i.a.a. de patiënt. Hierin staat beschreven hoe het behandelplan is uitgevoerd (middels welke interventies en hoeveel sessies er hebben plaatsgevonden) en wat de resultaten zijn op de vooraf vastgestelde behandeldoelen. Ook de uitkomsten op de ROM-vragenlijst wordt hierin meegenomen.

Naast de schriftelijke communicatie over het inhoudelijk proces, is de praktijk tijdens de op de website gepubliceerde openingstijden zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar voor de patiënt.

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Het EC-TV hecht veel waarde aan kwaliteit. Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn (ROM). Tijdens het eerste (intake)gesprek (beginmeting) en tijdens het eindevaluatiegesprek (eindmeting) beantwoordt de cliënt een korte vragenlijst. De behandelaar krijgt zo een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten en kan samen met de patiënt het effect van de behandeling bespreken.

Naast de ROM meting, wordt tijdens het begin van elke sessie de ORS afgenomen (tracking) om de voortgang te volgen. Dit wordt standaard met de patiënt besproken.

Tijdens de behandeling wordt regelmatig gevraagd naar de beleving van de patiënt betreffende de behandeling. Op de helft van de behandeling (meestal rond sessie 6) vindt een voortgangsbespreking van het behandelplan/ tussenevaluatie plaats. Er wordt de patiënt dan ook gevraagd een kort vragenlijstje in de vullen (SRS) om verdiepende informatie te krijgen over de beleving van de patiënt betreffende de behandeling en de behandelrelatie. Dit om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen en verwachtingen van de patiënt.

Tijdens de laatste sessie vindt de eindevaluatie plaats. De vooraf opgestelde behandeldoelen worden geëvalueerd, de ROM-metingen (verschil tussen voor en na) worden besproken. Er worden afspraken gemaakt over eventuele nazorg. De patiënttevredenheid wordt in kaart gebracht middels een vragenlijst. Dit wordt uiteraard ook mondeling besproken.

 

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Rond de helft van de behandeling (ongeveer rond behandelsessie 5) en tijdens de laatste behandelsessie (ongeveer rond behandelsessie 10).

 

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Er wordt veel waarde gehecht aan hoe de patiënt de behandeling bij het EC-TV ervaart en heeft ervaren.

Tijdens de behandeling wordt regelmatig gevraagd naar de beleving van de patiënt betreffende de behandeling. Rond de 6e behandelsessie gebeurt dit middels een kort vragenlijstje (SRS). Dit om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen en verwachtingen van de patiënt.

Na afloop van de behandeling wordt de patiënt gevraagd naar zijn of haar mening over onder andere de bereikbaarheid, de ontvangst en de bejegening tijdens de behandeling. Dit wordt gedaan middels een patiënttevredenheidsvragenlijst welke de patiënt aan het einde van de behandeling van de psycholoog ontvangt en die anoniem ingevuld kan worden (CQ index). Naast de uitgebreide anonieme patiënttevredenheidsvragenlijst wordt de patiënt eveneens gevraagd om de tevredenheid in rapportcijfers uit te drukken (niet anoniem). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 'inhoudelijk' (de werkwijze, therapeutische relatie) en 'praktisch' (het gebouw, bereikbaarheid van de praktijk).

15. Afsluiting/nazorg

 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

 

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: Irma Wesselink

Plaats: Vries

Datum: 28-12-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

 

Ja