Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Vries

Naam regiebehandelaar: Irma Wesselink

E-mailadres: info@psychologenpraktijkvries.nl

KvK nummer: 65282205

Website: www.psychologenpraktijkvries.nl

BIG-registraties: 29920306125

Overige kwalificaties: GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor CGW, supervisor GZ K&J, EMDR practitioner VEN, orthopedagoog

Basisopleiding: orthopedagogiek (RUG en UU)

AGB-code praktijk: 94-57730 AGB-code persoonlijk: 94-100949

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz

 

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Psychologenpraktijk Vries is een vrijgevestigde GBGGZ-praktijk voor cognitieve gedragstherapie. Ik bied kortdurende en laagdrempelige psychologische hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met angst- en stemmingsproblemen en traumagerelateerde problematiek. In de behandeling staat de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) centraal. CGT is een bewezen effectieve en doelgerichte psychologische behandeling voor verschillende psychische klachten. Naast specialisatie in de CGT, maakt Psychologenpraktijk Vries gebruik van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR is een kortdurende, bewezen effectieve behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis.

4. Samenstelling van de praktijk

Psychologenpraktijk Vries is een eenmanspraktijk van Irma Wesselink (BIGnr: 29920306125)

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Psychologenpraktijk Vries werkt samen met de 2 huisartsenpraktijken in Vries: huisartsenpraktijk Nieuwe Rijksweg en De Marke. Daarnaast wordt samengewerkt met de verwijzende huisartsen, bedrijfsartsen, collega’s uit het netwerk in het algemeen en specifiek met collega’s van psychologenpraktijk Waardeel te Vries.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Indien SGGZ geïndiceerd is 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Zowel binnen Psychologenpraktijk Vries als EC-TV  zelf geen crisisdienst.Er is binnen de praktijk aandacht middels preventieve interventies om crises te voorkomen. Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, adviseer ik onze cliënten om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk/post indien er sprake is van een crisis.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: HAP in Vries: huisartsenpraktijk Nieuwe Rijksweg en huisartsenpraktijk De Marke (zie website InZicht)

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.psychologenpraktijkvries.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.ec-tv.nl www.psychologenpraktijkvries.nl 

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Psychologenpraktijk Vries heeft het volgende op schrift staan voor de patiënt: Mocht u een klacht hebben, neemt u dan eerst contact op met uw behandelaar. Zij zal haar best doen om uw klacht te verhelpen. Als het bespreken van uw ongenoegen naar uw mening onvoldoende resultaat heeft, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie NvGzP (beroepsvereniging). U kunt hier ook de volledige beroepscode vinden.

Link naar website: www.psychologenpraktijkvries.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: NVGzP.

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: www.psychologenpraktijkvries.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

de eigen verwijzer of bij EC-TV via info@ec-tv.nl of telefoon 050 721 0011

Naam vervangend behandelaar: mw. drs. J. Piekstra, gz-psycholoog (AGB praktijk 94063541 AGB persoonlijk 94008904)

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijk-inzicht.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Na aanmelding (telefonisch via 0621812311 / via e-mail: info@psychologenpraktijkvries.nl) wordt een eerste afspraak gemaakt. In dit eerste contact worden de klachten in kaart gebracht (classificerende diagnostiek) en wordt (zo mogelijk) het behandelplan globaal besproken. Het intakegesprek wordt uitgevoerd door de psycholoog die regiebehandelaar is en tevens de behandeling op zich neemt. Er worden aan het eind van het intakegesprek vervolgafspraken in overleg met de patiënt ingepland. Tijdens het tweede contact bespreken de psycholoog en de patiënt het schriftelijk (door de psycholoog) opgestelde behandelplan en de behandelovereenkomst. Over het algemeen is de behandeling kortdurend, maximaal 12 sessies. Mocht verwacht worden dat de behandeling langer gaat duren, dan wordt dit uiteraard tijdig met de patiënt besproken en kan in onderling overleg besloten worden om de patiënt te laten doorverwijzen naar de SGGZ. De praktijk is telefonisch bereikbaar tijdens de op de website gepubliceerde openingstijden. Daarnaast is de praktijk per e-mail bereikbaar voor de patiënt.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Irma Wesselink

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Neen.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Irma Wesselink

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Irma Wesselink

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie        Omschrijving

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Tijdens het tweede contact wordt het schriftelijke behandelplan en eveneens de behandelovereenkomst met de patiënt besproken en ondertekend. Daarnaast wordt er na akkoord van de patiënt een startbrief geschreven aan de verwijzer, i.a.a. de patiënt. In deze startbrief staan de diagnostische conclusie, de DSM-classificatie en het behandelplan beschreven. Na afloop van de behandeling wordt na akkoord van de patiënt een afsluitbrief geschreven naar de verwijzer, i.a.a. de patiënt. Hierin staat beschreven hoe het behandelplan is uitgevoerd (middels welke interventies en hoeveel sessies er hebben plaatsgevonden) en wat de resultaten zijn op de vooraf vastgestelde behandeldoelen. Ook de uitkomsten op de ROM-vragenlijst wordt hierin meegenomen. Naast de schriftelijke communicatie over het inhoudelijk proces, is de praktijk tijdens de op de website gepubliceerde openingstijden zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar voor de patiënt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Psychologenpraktijk Vries hecht veel waarde aan kwaliteit. Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn (ROM). Tijdens het eerste (intake)gesprek (beginmeting) en tijdens het eindevaluatiegesprek (eindmeting) beantwoordt de cliënt een korte vragenlijst. De behandelaar krijgt zo een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten en kan samen met de patiënt het effect van de behandeling bespreken. Naast de ROM meting, wordt tijdens het begin van elke sessie de ORS afgenomen (tracking) om de voortgang te volgen. Dit wordt standaard met de patiënt besproken. Tijdens de behandeling wordt regelmatig gevraagd naar de beleving van de patiënt betreffende de behandeling. Op de helft van de behandeling (meestal rond sessie 6) vindt een voortgangsbespreking van het behandelplan/ tussenevaluatie plaats. Er wordt de patiënt dan ook gevraagd een kort vragenlijstje in de vullen (SRS) om verdiepende informatie te krijgen over de beleving van de patiënt betreffende de behandeling en de behandelrelatie. Dit om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen en verwachtingen van de patiënt. Tijdens de laatste sessie vindt de eindevaluatie plaats. De vooraf opgestelde behandeldoelen worden geëvalueerd, de ROM-metingen (verschil tussen voor en na) worden besproken. Er worden afspraken gemaakt over eventuele nazorg. De patiënttevredenheid wordt in kaart gebracht middels een vragenlijst. Dit wordt uiteraard ook mondeling besproken.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Rond de helft van de behandeling (ongeveer rond behandelsessie 6) en tijdens de laatste behandelsessie (ongeveer rond behandelsessie 12).

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Er wordt veel waarde gehecht aan hoe de patiënt de behandeling bij Psychologenpraktijk Vries ervaart en heeft ervaren. Tijdens de behandeling wordt regelmatig gevraagd naar de beleving van de patiënt betreffende de behandeling. Rond de 6e behandelsessie gebeurt dit middels een kort vragenlijstje (SRS). Dit om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen en verwachtingen van de patiënt. Na afloop van de behandeling wordt de patiënt gevraagd naar zijn of haar mening over onder andere de bereikbaarheid, de ontvangst en de bejegening tijdens de behandeling. Dit wordt gedaan middels een patiënttevredenheidsvragenlijst welke de patiënt aan het einde van de behandeling van de psycholoog ontvangt en die anoniem ingevuld kan worden. Naast de uitgebreide anonieme patiënttevredenheidsvragenlijst wordt de patiënt eveneens gevraagd om de tevredenheid in rapportcijfers uit te drukken (niet anoniem). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 'inhoudelijk' (de werkwijze, therapeutische relatie) en 'praktisch' (het gebouw, bereikbaarheid van de praktijk).

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: Irma Wesselink

Plaats: Vries

Datum: 022-12-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

 

Ja